Ochrana osobních údajů, které předáte prostřednictvím webových stránek poradcedane.cz

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Ondřej Homolka, IČ: 63839334, adresou Císařova 274, 251 01 Tehov, o. Praha – východ, Česká republika (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

 • adresa: Císařova 274, 251 01 Tehov, o. Praha – východ,
 • e-mail: zc .mezumelats@ aklomoh.jerdno ,
 • telefon: +420 777 935 970

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

5. Účelem těchto Zásad zpracování osobních údajů je informovat Vás o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje, dále Vás informovat o Vašich právech, jak a jakými prostředky je můžete uplatňovat.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Při návštěvě a užívání webových stránek může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku VIII. těchto Zásad.

 

III. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

1. Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

2. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • – plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • – oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 • – Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména prozasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3. Účelem zpracování osobních údajů je

 • – vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;
 • – zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit;
 • – osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní poté, co jste byli na používání cookies upozorněni a měli jste možnost seznámit se s těmito Zásadami). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies jsme oprávněni zpracovávat i v případě, že dále užíváte webové stránky i poté, co jste byli na zpracování těchto osobních údajů upozorněni. Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu;
 • – použít Vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě Vašeho souhlasu.

4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu

 • – nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • – po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • – podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy;
 • – zajišťující služby v souvislosti s provozováním webových stránek;
 • – zajišťující marketingové služby.

2. Správce může předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU). Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb popř. cloudových služeb.

 

VI. Vaše práva jako subjektu údajů

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • – právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
 • – právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
 • – právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
 • – právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR; a
 • – právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
 • – právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III – těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců a osob, které mají přístup k Vašim údajům, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Soubory Cookies

1. Procházením našich webových stránek souhlasíte s užitím souborů cookies. Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webových stránek, které umožňují fungování webových stránek. Webové stránky používají relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webových stránek. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve Vašem zařízení, dokud je nesmažete. Cookies používáme k tomu, abychom mohli sledovat Vaše preference a podle toho optimálně vytvářet webové stránky.

2. Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webových stránek. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webových stránek.

 

XI. Informace o službě Google Analytics

Webové stránky dále používají službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc (dále jen „Google“). Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně Vaší IP adresy) jsou přeneseny společnosti Google a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google používá tyto informace pro vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě určených pro nás. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Všechna takto získaná data jsou zpracována anonymně. Anonymita je zaručena tím, že Google nespojuje Vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Do Googlu nejsou odeslána žádná citlivá data jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo apod.

 

X.Odkazy na další webové stránky

Naše webové stránky obsahují odkazy na další webové stránky, jejichž obsah a provozování nemůžeme ovlivnit. Za zabezpečení ochrany a zpracování osobních údajů nebo obsah těchto stránek nejsme zodpovědní. Při jejich návštěvě věnujte pozornost informacím, které ke zpracování osobních údajů a obsahu stránek poskytuje jejich provozovatel.

 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a na vyžádání Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.